Bezpieczeństwo


Polska firma BioMedAqua, wprowadziła na rynek wytwarzaną we własnym zakładzie linię produktów dezynfekcyjnych BMAsept,  opartą o stabilny kwas podchlorawy.

Według wyników badań (*) przeprowadzonych w projekcie realizowanym wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną (WAT), BMAsept jawi się jako najbezpieczniejsza spośród dezynfekcyjnych substancji biobójczych dostępnych na rynku.

W odróżnieniu od innych produktów biobójczych przeznaczonych do dezynfekcji, takich jak: nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy, czy mieszaniny alkoholi, aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych, produkty linii BMAsept są sklasyfikowane wg. CLP jako bezpieczne, w 100% z naturalnych składników i w 100% biodegradowalne.

Ważne! 

Potwierdzono wynikami badań akredytowanego laboratorium – skuteczność działania na szczepy wysokolekooporne w tym: S. aureus (MRSA),  E. faecium – VRE, K. pneumoniae – KPC oraz C. auris.


W ramach badań przeprowadzonych w 1 ETAPIE projektu, realizowanego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w niezależnym laboratorium Centrum Innowacji Biomedycznej (CIBio) WAT, potwierdzone zostały:

  • W akredytowanym przez PCA laboratorium, pełne badania zgodnie z normą PN-EN 17272 dedykowaną do sprawdzenia skuteczności p-bakteryjnej BMAsept w dezynfekcji tzw. metodą zamgławiania. Wyniki uzyskane dla poszczególnych stężeń i produktów oraz patogenów, dostępne są w materiałach rejestracyjnych i marketingowych. Zbadane zostały różne objętości produktów na 1m3, czasy ekspozycji, w tym krótkie czasy na potrzeby zastosowania w tunelu dezynfekcyjnym. Ekstremalnie ważnym jest zrozumienie logiki przeprowadzenia tego badania, które rozpoczyna się od przeprowadzenia tzw. testu dystrybucji. Test dystrybucji sprawdza parametry procesu wskazane przez producenta, tj. 1) stężenie stosowanej substancji, 2) ilość ml/1m3 wyemitowanych do kubatury pomieszczenia badawczego, 3) czas ekspozycji na wyemitowany produkt. W obszarze medycznym szczepem wzorcowym jest S. aureus, którego zawiesina naniesiona zostaje na stalowe krążki rozmieszczone w 4 rogach badanego pomieszczenia (po 2 krążki w każdym miejscu, umieszczone w pionie i poziomie w tym ostatnim obciążenie umieszczone jest stroną do podłogi – celem eliminacji grawitacyjnego – dodatkowego opadania substancji na płytkę). Test dystrybucji sprawdza czy zadane parametry preparatu są SKUTECZNE i JEDNOCZEŚNIE urządzenie wytwarzające frakcję suchej mgły, rozprasza ją równomiernie w całym pomieszczeniu. Aby uzyskać wynik pozytywny tj. potwierdzający skuteczność badanej SUBSTANCJI i URZĄDZENIA, wszystkie krążki stalowe z naniesionym obciążeniem gronkowcowym – powinny przy badanych parametrach ulec redukcji o 5 log! Niższe redukcje wymagają modyfikacji, stężenia, objętości płynu lub czasu ekspozycji na badaną substancję. Brak redukcji w której z lokalizacji, wskazywać może na nierównomierność pracy urządzenia.
 
  • Bezpieczeństwo i brak negatywnego oddziaływania BMAsept na zespoły elektroniczne oraz materiały stosowane w ochronie zdrowia, w trakcie obserwacji powtarzanych do 90 cykli zamgławień, gdzie zbadano: otwarte jednopłytkowe mikrokomputery Raspberry Pi Zero z procesorem i pamięcią RAM (utrzymana funkcjonalność i brak wpływu na strukturę materiałów), 12 gatunków stali, 4 gatunki aluminium, stopy tytanu, miedzi, mosiądzu, cynku, 4 rodzaje uszczelek, wybrane urządzenia medyczno-diagnostyczne (pulsoksymetry), fragmenty umundurowania, uzbrojenia wojskowego , 4 rodzaje próbek stalowych z naniesionym pigmentem. BMAsept secure (300ppm) oraz BMAsept air (500ppm) wykazały pełną zgodność materiałową w tych obserwacjach. Zastosownie BMAsept air+ (2000ppm) rekomendowano do ograniczonej liczby ekspozycji
 
  • Podobnie w tej samej zewnętrznej jednostce Laboratorium Molekularnym CIBio WAT, potwierdzony został brak cytotoksyczności i genotoksyczności na liniach ludzkich fibroblastów (LONZA, CC-2511 NHDF) i ludzkich komórkach tchawicy (HTEpC PromoCell, C-12644) przy wielokrotnie powtarzanych, cyklicznych ekspozycjach na suchą mgłę generowaną z BMAsept secure (300ppm)
 
  • W przeprowadzonym przez CM UJ w Krakowie badaniu przedklinicznym na grupie 238 szczurów rasy WISTAR, potwierdzone zostało bezpieczeństwo dróg oddechowych i pozostałych organów, w cyklicznych, krótkich (9 min) i długich (60 min) wielokrotnych ekspozycjach na badaną substancję czyli BMAsept secure (300ppm). Zbadane zostały panele interleukin (IL-1, IL-6, TNF, ), chemokiny (C5a, RANTES, IL-8), oznaczono populacje  CD45+, CD68+, CD3+ w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL), oraz ASPAT, ALAT, mocznik, kreatynina, bilirubina i in. Wykonano również badania hist-pat narządów wewnętrznych w tym płuc, nie wykazując objawów toksyczności.

(*) Badania wykonano w ramach realizowanego wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną projektu DOB/SZAFIR/02/A/002/02/2021 finansowanego przez Dział Obronności i Bezpieczeństwa NCBiR. Szczegóły wyników badań, zostaną wkrótce opublikowane w wysoko indeksowanych czasopismach branżowych